Voorwaarden

EXPERIENCE

YOU CAN TRUST

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP VAN NIET-HERSTELDE, GEACCIDENTEERDE TWEEDEHANDS VOERTUIGEN

Aanvaarding

Het verkoopcontract tussen Elge Cars (hierna verkoper) en de koper en de daaruit voortvloeiende leveringen worden beheerst door de wet en door onderhavige algemene contractvoorwaarden, waarvan de koper erkent kennis genomen te hebben.

Levering

 1. Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling worden de verkochte voertuigen in de vestiging van de verkoper geleverd op de overeengekomen leveringsdag.
 2. De verkoper is ontlast van zijn verplichting tot aflevering zolang de overeengekomen prijs, in hoofdsom en met bijkomende kosten, niet volledig betaald is.

Risico- en eigendomsoverdracht

 

 1. De risico’s worden op de koper overgeleverd vanaf het moment van de facturatie. Vanaf dat moment staat de koper in voor alle risico’s in verband met het voertuig, ook al blijft het in de toonzaal van de verkoper, zonder dat deze laatste geacht kan worden er de bewaking of verantwoordelijkheid voor op te nemen.

                        In geval de levering niet plaatsvindt in de vestiging van de verkoper, reist het voertuig op kosten en risico van de koper.

 

 1. In afwijking van art. 1583 oud B.W. wordt uitdrukkelijk tussen de partijen overeengekomen dat de overdracht van eigendom pas plaatsvindt na de integrale betaling van de overeengekomen prijs in hoofdsom, intresten en kosten.

Conformiteit

 

 1. Potentiële kopers van aangeboden voertuigen dienen zich voor de aankoop ter plaatse te begeven, om zich te vergewissen van de reële toestand van de voertuigen.

Kopers die toch besluiten om op afstand te kopen, louter op basis van de door Elge Cars ter beschikking gestelde multimediabestanden (foto’s), kunnen zich er achteraf niet over beklagen dat de reële toestand van het voertuig afwijkt van deze op de foto’s.

De koper, die de gelegenheid gehad heeft om het voertuig te onderzoeken tijdens de aankoop en de levering, erkent het voertuig in goede staat ontvangen te hebben.

 

 1. Elge Cars is niet tot vrijwaring gehouden voor zichtbare, noch verborgen gebreken, verborgen meerschade of slijtage ontstaan door de impact van het ongeval of schade die voor het ongeval al bestond, koetswerkschade of mechanische schade.   

 

 1. Afwijkingen tussen de reële toestand en de visuele toestand van het voertuig kunnen geen aanleiding geven tot enige vorm van compensatie, schadevergoeding, noch annulering van de verkoop.

 

 1. Particulieren aanvaarden dat ook zij op eigen risico aan dezelfde voorwaarden kopen als professionelen. Dwz dat zij een voertuig zullen verwerven dat noch hersteld, noch technisch gekeurd, noch geleverd wordt.

                        Behoudens tegengesteld beding en wegens het feit, dat het om een geaccidenteerd tweedehandsvoertuig gaat, wordt geen enkele waarborg gegeven mbt de staat van het verkochte voertuig.

                        Gelet op de lagere kostprijs, waarin het risico op verborgen gebreken al ingecalculeerd is, worden alle voertuigen aldus verkocht zonder enige vorm van waarborgen dit voor alle zichtbare en onzichtbare schade en slijtage van welke aard ook.   

Betaling

 1. De prijs is te betalen via overschrijving, bankcheque of cash max. €3000/auto per klant, ten laatste op de overeengekomen

                        leveringsdag.

 

 1. Bij gebrek aan betaling op de overeengekomen leveringsdag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 10 % per jaar verschuldigd zijn. Bovendien zal in dezelfde omstandigheden het niet betaalde bedrag verhoogd worden met een schadevergoeding die gelijk is aan 15% van de overeengekomen prijs  met een minimum van € 250,00 en een maximum van € 2.500,00.

Deze schadevergoeding is zijn niet te verwarren met eventuele gerechtskosten, noch met de rechtsplegingskosten of uitgavenvergoedingen, noch met intresten.

Tekortkomingen van partijen bij de uitvoering van het contract

 1. Elke klacht of betwisting moet op straffe van nietigheid welke gedetailleerd, gemotiveerd, schriftelijk en aangetekend gebeuren en dit binnen de 8 dagen volgend na factuurdatum.

 

 1. Indien aan de klacht of betwisting bedoeld in vorige alinea geen gevolg wordt gegeven, kan de benadeelde partij hetzij de uitvoering van het contract eisen, hetzij het contract beschouwen als ontbonden en eventueel de bepalingen inzake de schadevergoeding wegens annulering doen gelden.

 

 1. Bij niet-afhaling door de koper op de aangeduide leveringsdatum, zullen vanaf het verzenden van een ingebrekestelling per aangetekend schrijven, eveneens extra stalling-en bewaarkosten van € 25, per dag worden aangerekend.

Ontbinding 

 

 1. De verkoper behoudt zich het recht voor de verkoop als ontbonden ten laste van de koper te beschouwen, wanneer deze laatste het voertuig niet heeft afgehaald binnen een termijn van 10 dagen te rekenen vanaf de datum van de aangetekende ingebrekestelling.

 

 1. Bij ontbinding van de verkoop ten laste van de koper, heeft de verkoper recht op een forfaitaire schadevergoeding wegens annulering die gelijk is aan 15% van de hoofdsom van de overeengekomen prijs, met een minimum van € 250,00 wegens veroorzaakte bedrijfsstoornis, berokkende administratiekosten en gederfde winst.

Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

 

 1. Het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige overeenkomst.

 

 1. Alleen de Belgische Rechtbanken ( Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen en/of Ondernemingsrechtbank Oost-Vlaanderen) afdeling KORTRIJK zijn bevoegd kennis te nemen van elke zelfs incidentele of samenhangende vordering gesteund op onderhavig contract.

Verwerking van persoonsgegevens

Elge Cars verzekert u de vertrouwelijke verwerking van de gegevens die u haar overmaakt. Dit in lijn met hetgeen bepaald in de Verordening (EU) 2016/679 (ook wel GDPR genoemd) die de Privacywet sinds 25 mei 2018 vervangt.

Voor meer informatie hieromtrent verwijst Elge Cars naar haar privacyverklaring, terug te vinden op de website www.elge-cars.be