Voorwaarden

EXPERIENCE

YOU CAN TRUST

Verkoopsvoorwaarden

 

  • Verkochte goederen worden niet teruggenomen, noch geruild.
  • Om geldig te zijn, moet elke klacht geschieden bij aangetekend schrijven en binnen de drie dagen die op de facturatie volgen.
  • Niet-betaling van een faktuur netto-kontant legt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest op, bepaald op basis van de nationale discontovoet, verhoogd met 2% en een bijkomende schadevergoeding, conventioneel en onverminderd vastgesteld op 15% van het verschuldigd bedrag van de factuur met een minimum van 50 euro. Dit bedrag is niet te verwarren,met eventuele gerechtskosten,nocht met de rechtsplegeingskosten of uitgavenvergoedingen,noch met intresten.
  • Alle betwistingen, van welke aard ook,behoren zonder uitzondering tot de bevoegdheid van de rechtbank te Kortrijk.
  • Potentiêle kopers van aangeboden voertuigen, dienen zich voor de aankoop ter plaatse te begeven,om zich te vergewissen over de reêle toestand van de voertuigen. Kopers die toch besluiten op op afstand te kopen en op basis van de via Elge Cars ter beschikking gestelde multimediabestanden(foto’s), kunnen zich achteraf niet beklagen dat de reêle toestand van het voertuig afwijkt van deze op de foto’s. In casu,verborgen gebreken, verborgen meerschade of slijtage ontstaan door de impact van het ongeval of die al bestonden, koetswerkschade of mechanischa schade.
  • Afwijken tussen de reêle en de visuele toestand van het voertuig kunnen geen aanleiding geven tot enige vorm van compensatie,schadevergoeding noch annulering van de verkoop.
  • De informatie op deze website is van algemene aard en uitsluitend gericht aan handelaars. Particulieren aanvaarden dat ook zij op eigen risico aan handelsvoorwaarden kopen. Dwz. dat zij een voertuig zullen verwerven dat noch hersteld, noch technisch gekeerd, noch geleverd zal worden noch enige vorm van garantie zal genieten gelet op de gebreken aan overeenkomst met het origineel af fabriek en de lagere kostprijs waarin het risico op verborgen gebreken ingecalculeerd is. Alle voertuigen worden aldus verkocht zonder enige vorm van waarborgen dit voor alle zichtbare en onzichtbare schade en slijtage van welke aard ook. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een bindend persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
  •